Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN van TONIFY HOME (ARSÈNE)


TONIFY HOME

BE0755 498 950

Fabriekslaan 35,

8880 Ledegem


info@tonifyhome.com


ART. 1 CONFORMITEIT

 1. De verkoper Tonify Home, onder merknaam Arsène, (hierna: Arsène) waarborgt dat de aan de koper geleverde goederen in overeenstemming zijn met de verkoopovereenkomst. Dit betekent:
  1. Dat de goederen beantwoorden aan de beschrijving ervan in de verkoopovereenkomst, reclame of etikettering en aan de eigenschappen van de aan de koper getoonde modellen in toonzaal dan wel op de website of andere communicatievormen.
  2. Dat de goederen geschikt zijn voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen, en voor een door de koper gewenst bijzonder gebruik voor zover dit uitdrukkelijk in de verkoopovereenkomst is vermeld.
 2. De verkoop is pas afgesloten bij schriftelijke aanvaarding door Arsène van de bestelling van de koper. Een eventuele weigering van de bestelling door Arsène verleent de koper geen recht op schadevergoeding. Na de aanvaarding van de bestelling kan de koper de bestelling niet meer weigeren, noch wijzigingen aanbrengen dan mits uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Arsène.

ART. 2 GARANTIE

 1. Arsène is jegens de koper verantwoordelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de aflevering van de goederen. Als het gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na aflevering, wordt vermoed dat het gebrek bestond bij aflevering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de goederen of met de aard van het gebrek. Als het gebrek zich manifesteert vanaf de 7e maand tem het 2 e jaar na aflevering dient de koper te bewijzen dat het gebrek bestond bij aflevering. De koper heeft recht op kosteloze herstelling, of indien deze onmogelijk blijkt, vervanging door een vergelijkbaar meubel. De koper dient een gebrek wettelijk gezien binnen de 2 maanden na vaststelling te melden, doch bij voorkeur gebeurt dit binnen de 5 dagen en vooraleer de goederen in gebruik te nemen.
 2. Het verkleuren van hout, oppervlakken in Mortex, textiel, vezelstoffen en leder, plooivorming bij leder en stof, wijziging van hardheid van zitkussens en matrassen, alsook natuurlijke kenmerken van hout, zoals (wind)barsten, noesten, vergroeiingen, knopen en het werken van hout voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit een technisch oogpunt niet te voorkomen is, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen, vormen normale eigenschappen van de verkochte goederen en tasten de overeenstemming met de verkoopovereenkomst niet aan. Deze verschillen kunnen aanwezig zijn zowel bij massief hout, bij een fineer afwerking als bij gelakt hout. Gebreken aan goederen die de koper bij het sluiten van de verkoopovereenkomst kende of redelijkerwijze moest kennen, bijvoorbeeld bij verkoop van solden- en toonzaalmodellen met prijsvermindering, tasten evenmin de overeenstemming ervan met de verkoopovereenkomst aan.
 3. De goederen zijn enkel geschikt voor binnengebruik. Arsène is niet verantwoordelijk voor schade opgelopen door buitengebruik van de goederen.

ART. 3 Prijs

 1. Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien het BTW percentage wijzigt wordt dit gewijzigde percentage retroactief op de voorheen afgesloten en nog af te halen of te leveren goederen toegepast. Indien vervoer- , reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De prijs die op de dag van de aankoop op de website of het medium staat is de geldige prijs. Arsène is niet aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten, zowel online als offline
 2. Offerten verbindt Arsène slechts gedurende veertien dagen na dagtekening.

ART. 4 BETALING

 1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum tenzij anders werd bedongen. Het protest tegen de factuur dient aangetekend te gebeuren binnen de veertien dagen na de factuurdatum. De koper wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden bij gebreke waaraan het protest ongeldig is en niet kan worden aanvaard.
 2. Bij laattijdige betaling van de prijs of het saldo ervan zal van rechtswege, zonder enige ingebrekestelling, een verwijlintrest ten bedrage van 1% per maand door de koper verschuldigd zijn op het onbetaalde bedrag. Bovendien komen de partijen overeen dat bij laattijdige betaling van de prijs de koper op het onbetaalde bedrag een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is van 12% op het onbetaalde bedrag met een minimum van €200 en zulks van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling.
 3. In geval van annulatie van een bestelling op maat bij wijze van overeengekomen offerte door de koper is het reeds betaalde voorschot definitief verworven voor Arsène bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, dit onverminderd het recht van Arsène om een hogere schadevergoeding te vorderen.

ART. 5 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De eigendomsoverdracht heeft plaats op het ogenblik van de volledige betaling en oplevering van de goederen. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging blijft bij Arsène tot de koper of een door hem aangewezen derde de goederen in zijn bezit heeft gekregen. Gebeurt de levering door een vervoerder die de consument zelf heeft gekozen en aangesteld, dan gaat het risico over op de consument bij levering aan de vervoerder.

ART. 6 OPLEVERING

 1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Arsène niet. Vertraging in de levering om redenen die niet te wijten zijn aan de Arsène kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst.
 2. De bewaring van de goederen in afwachting van afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de overeengekomen datum, behoudt Arsène zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Het reeds betaalde voorschot is in voormeld geval definitief verworven voor Arsène bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, dit onverminderd het recht van Arsène om een hogere schadevergoeding te vorderen.
 3. Op verzoek van de koper kan Arsène assistentie leveren bij de verzending of het transport van de goederen maar dit gebeurt steeds ten laste en op risico van de koper. De kosten voor de verzending en het transport worden steeds gefactureerd aan de koper.
 4. Bij afhaling dienen de goederen te worden onderworpen aan een visuele inspectie en dient een zichtbaar gebrek tijdens de inspectie te worden gemeld, bij gebreke waaraan deze door de koper geacht wordt te zijn aanvaard. In geval van verzending van de goederen dient dit te gebeuren binnen acht dagen na aankomst van de goederen bij de koper.